Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego Loftowo.com

1. Postanowienia Ogólne

1.3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Korzystanie z Serwisu internetowego Loftowo.com możliwe jest tylko po uprzednim złożeniu oświadczenia woli dotyczącego akceptacji Regulaminu.

2. Definicje użyte w Regulaminie

2.1. Regulamin – treść przedmiotowego dokumentu wraz ze wszelkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, który jest udostępniany na stronie Serwisu internetowego Loftowo.com.

2.2. Serwis internetowy Loftowo.com lub Serwis – strona internetowa wraz ze zbiorem miniatur lub linków umieszczonych pod adresem internetowym serwisu www.……………, w szczególności do takich portali jak Facebook, Instagram, WordPress, lub do innych adresów Administratora Serwisu, zawierający:

2.2.1. bazę ofert gotowych projektów architektonicznych,

2.2.2. internetowy Portal społecznościowy Loftowo.com,

2.2.3. usługa newsletteru,

2.2.4. dodatkowe funkcje i usługi dostępne w Serwisie internetowym Loftowo.com, których prawo wprowadzania Administrator Serwisu ma prawo wprowadzić w związku z rozwojem Serwisu.

2.3. Portal społecznościowy Loftowo.com – internetowy portal społecznościowy, który stanowi integralną część Serwisu internetowego Loftowo.com obejmujący zbiór profili i kont internetowych Użytkowników wraz z dostarczonymi przez nich materiałami, w szczelności: zdjęciami, opisami, projektami architektonicznymi oraz komentarzami, poradami, blogami, a także forum Użytkowników.

2.4. Administrator Serwisu– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest firma ………………………… (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres) przy ul………………………REGON:……………….., NIP ………………., adres email …………………., nr telefonu ………………….

2.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2.7. Użytkownik – wszyscy użytkownicy Serwisu, zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i Użytkownik niezarejestrowany.

2.8. Użytkownik zarejestrowanypełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie, poprzez uzyskanie indywidualnej loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika. Użytkownik zarejestrowany ma prawo korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.

2.9. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nie dokonała rejestracji w Serwisie. Użytkownik niezarejestrowany może zawierać Umowy sprzedaży projektu, otrzymywać newsletter, natomiast nie może korzystać z Portalu społecznościowego Loftowo.com.

2.10. UmowaUmowa sprzedaży Projektu, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (…………… egzemplarze) Projektu w celu uzyskania prawa (licencji) do zastosowania tego Projektu do jednej budowy.

2.11. Projekt/Projekty – projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 wraz z późniejszymi zmianami).

2.12. Konto Użytkownika – dostęp do części Serwisu internetowego Loftowo.com przypisany konkretnemu Użytkownikowi zarejestrowanemu, możliwy po podaniu Loginu i Hasła, umożliwiający korzystanie z usług Serwisu internetowego Loftowo.com oraz zarządzanie danymi Użytkownika zarejestrowanego.

2.13. Profil Użytkownika zespół danych o Użytkowniku zarejestrowanym zawierających login, opis, zdjęcia, porady, komentarze oraz blogi przekazywane dobrowolnie i nieodpłatnie przez Użytkownika zarejestrowanego do Serwisu internetowego Loftowo.com.

2.14. Login – indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków tworzących nazwę Użytkownika w Serwisie wymagana przy zakładaniu Konta w Serwisie. Loginem może być adres email wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Login Użytkownika jest w Portalu społecznościowym Loftowo.com Nickiem Użytkownika. Login musi być zgodny z zasadami Netykiety.

2.15. Hasło – kombinacja co najmniej 8 znaków zawierająca np. jedną dużą literę, jedną małą literę, cyfrę oraz znak specjalny (np.: !,%,@,#), określona przez Użytkownika w procesie Rejestracji, służąca do potwierdzenia tożsamości Użytkownika podczas logowania do Konta Użytkownika w Serwisie.

2.16. Rejestracja – proces tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie internetowym Loftowo.com.

2.17. Netykietazespół zasad oraz norm przyzwoitości, które zakazują naruszanie powszechnie akceptowalnych normy obyczajowych i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich.

2.18. Materiałydokumenty, teksty, zdjęcia, rysunki, szkice i inne materiały udostępniane w Serwisie przez Użytkownika, w tym wypowiedzi zamieszczane na forum.

3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu internetowego Loftowo.com

3.1. Korzystanie z Serwisu internetowego Loftowo.com wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania:

3.1.1. komputer osobisty lub telefon lub tablet oraz karta sieciowa lub modem umożliwiający dostęp do Internetu,

3.1.2. system operacyjny Windows (9x, 2000, XP lub nowszy), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer – wersja min. 7, Mozilla Firefox – wersja min. 3.6, Opera – wersja min. 11, Chrome – wersja min. 10), obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikację Java Script i pliki cookie.

3.2. Użytkownik zarejestrowany może zamieszczać w Portalu społecznościowym Loftowo.com, których parametry techniczne nie przekraczają ………………………………………

4. Rejestracja Użytkownika

4.1. Rejestracja polega na:

4.1.1. założeniu Konta Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail i Hasła oraz akceptacji Regulaminu, a następnie potwierdzeniu adresu e-mail przy pomocy przesłanego linku aktywacyjnego,

4.1.2. uzupełnieniu wymaganych danych w Profilu Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu.

4.2. Użytkownik ma zakaz umieszczania w Serwisie internetowym Loftowo.com treści o charakterze bezprawnym. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza zakaz wynikający z niniejszego punktu, Administrator Serwisu ma prawo odmówić Rejestracji Użytkownika, zablokować Konto Użytkownika oraz usunąć umieszczone przez Użytkownika treści.

4.3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane w trakcie Rejestracji są prawdziwe i pełne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek podania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych danych.

4.4. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora Serwisu o każdej zmianie danych, podanych w trakcie Rejestracji.

4.5. W celu Rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy w przypadku Przedsiębiorcy, adres email (Login), Hasło, …………………………………………………………………….(pozostałe dane obligatoryjne) Jeżeli Użytkownik chce wykorzystywać Konto Użytkownika do zawierania Umów obligatoryjnie musi podać także adres zamieszkania (adres i siedzibę firmy w przypadku Przedsiębiorcy) i adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Przedsiębiorca, który chce otrzymać fakturę VAT musi podać także numer NIP. Są to dane konieczne w celu Rejestracji i zawarcia Umowy.

4.6. Opcjonalnie Użytkownik może być proszony o wskazanie następujących danych: ……………………………………………, są one zbierane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu rozwoju sprzedaży oraz udoskonalenia funkcjonalności Serwisu.

5. Zawarcie Umowy

5.1. Serwis internetowy Loftowo.com w swojej ofercie zawiera bazę danych Projektów przeznaczonych na sprzedaż. Administrator Serwisu nie jest właścicielem Projektów, jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Podmiot posiadający prawa do danego Projektu i za niego odpowiedzialny jest każdorazowo wskazany w opisie Projektu.

5.2. Każdy Projekt zawiera komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Każdy Projekt zawiera wizualizację projektu architektonicznego, rysunek techniczny, opis projektu oraz dane techniczne, cenę projektu, nazwę biura architektonicznego oraz architektów będących twórcą projektu, opcjonalnie projekt wnętrza. Szczegółowy opis dokumentacji architektoniczno – budowlanej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.3. Niektóre Projekty mogą zawierać opcje dodatkowe, takie jak możliwość wprowadzenia zmian w Projekcie, projekt aranżacji wnętrz,………………………

5.4. W celu zawarcia Umowy należy wejść na stronę internetową www.………………………., dokonać wyboru Projektów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie. Użytkownik po wyborze Projektu może skorzystać z opcji dodatkowych wskazanych pod opisem Projektu. Opcje dodatkowe są dodatkowo płatne, a ich cena jest wskazana przy każdej z opcji dodatkowych.

5.5. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka w Serwisie internetowym Loftowo.com.

5.6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,Zamawiam” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Projektów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu internetowego Loftowo.com.

5.7. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia zawiera informacje dotyczące:

5.7.1. przedmiotu zamówienia,

5.7.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

5.7.3. wybranej metody płatności,

5.7.4. wybranego sposobu dostawy,

5.7.5. szacowanego czasu realizacji zamówienia.

5.8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Kupuję i płacę”.

5.9. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres email zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

5.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.12. Nabycie Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Wszystkie Projekty objęte są prawami autorskimi ich twórców. Ich powielanie, udostępnianie i rozpowszechnianie są surowo zabronione. Warunki licencji na jakiej Użytkownik nabywa prawa do posługiwania się Projektem są każdorazowo określone w ……………………

5.13. Do zawarcia Umowy nie jest konieczna Rejestracja.

6. Płatność

6.1. Ceny towarów podawane w Serwisie internetowym Loftowo.com są cenami w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Informacje znajdujące się w Serwisie internetowym Loftowo.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o projektach architektonicznych, podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.3. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za Projekt oraz koszt dostawy towaru ewentualnie cena za opcje dodatkowe wybrane przez Użytkownika.

6.4. Koszt dostawy towaru ponosi w całości Użytkownik w wysokości stosownej do wybranego w trakcie składania zamówienia sposobu dostarczenia towaru. Informacja o możliwych sposobach dostarczenia towaru oraz kosztach dostawy jest podawana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.

6.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Przy czym Projekty mogą być usuwane z koszyka Użytkownika w ciągu 1 godziny od ich umieszczenia przez Użytkownika w koszyku, jeżeli Użytkownik nie podejmie dalszych kroków w celu zawarcia Umowy.

6.6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie Serwisu internetowego Loftowo.com, wprowadzania nowych towarów do oferty Serwisu internetowego Loftowo.com, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Serwisu internetowego Loftowo.com (na podstawie odrębnych regulaminów) bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Projektów i usług dodatkowych w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.7. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny na rachunek bankowy Administratora Serwisu widniejący w zakładce „DANE DO PRZELEWU” w następujących formach:

6.7.1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Administratora Serwisu,

6.7.2. przelewem elektronicznym,

6.7.3. płatnością w systemie PayPal,

6.7.4. płatnością w systemie blik.

7. Realizacja zamówienia

7.1. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu ceny za zamówiony Projekt, opcje dodatkowe i dostawę na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas oczekiwania na dostawę poszczególnych Projektów może być różnych i jest wskazany w opisie Projektu. Realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub wybrania opcji dodatkowych.

7.2. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych w zakładce „KONTAKT”. W tym czasie Administrator Serwisu może kontaktować się z Użytkownikami w formie telefonicznej lub mailowej w przypadku konieczności sprecyzowania Zamówienia.

7.4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszt oraz sposób dostarczenia Zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej uzależniony jest od kraju, do którego towar ma być wysłany i może wymagać indywidualnych uzgodnień.

7.5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Projektu przechodzą na Konsumenta w chwili dostarczenia mu przesyłki przez przewoźnika, chyba że Użytkownik sam wskazał osobę odpowiedzialną za doręczenie mu Projektu. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Projektu przechodzą na Użytkownika w momencie wydania projektu przewoźnikowi. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Projektu przechodzą na Przedsiębiorcę w chwili wydania Projektu przewoźnikowi.

7.6. Zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki w obecności przewoźnika w chwili doręczania przesyłki zawierającej Projekt.

8. Portal społecznościowy Loftowo.com

8.1. Portal społecznościowy Loftowo.com jest to portal społecznościowy prowadzony w ramach Serwisu internetowego Loftowo.com, który jest powiązany z umieszczonymi pod adresem internetowym Serwisu zbiorem miniatur lub linków, w szczególności do takich portali jak Facebook, Instagram, WordPress. Portal społecznościowy Loftowo.com umożliwia nieodpłatne zamieszczanie przez Użytkowników zarejestrowanych własnych Materiałów, przeglądanie Materiałów innych Użytkowników zarejestrowanych oraz korzystanie przez Użytkowników zarejestrowanych z forum.

8.2. z Portalu społecznościowego Loftowo.com mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani, po prawidłowym wpisaniu Loginu i Hasła. Wyłączoną odpowiedzialność za skutki wynikłe z samodzielnego ujawnienia Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym ponosi Użytkownik.

8.3. Użytkownik udostępniając Materiały w ramach Portalu Społecznościowego Loftowo.com oświadcza, że udostępnione przez niego Materiały nie naruszają praw autorskich osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich i są wolne od jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym oraz wad prawnych i fizycznych.

8.4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie (także komercyjne) Materiałów udostępnionych w Portalu społecznościowym Loftowo.com oraz zrzeka się wykonywania wszelkich praw do udostępnionych Materiałów, w tym osobistych autorskich przysługujących jemu w odniesieniu do zamieszczonych w Portalu społecznościowym Loftowo.com Materiałów w dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, w tym w szczególności do ujawniania Loginu, imienia i nazwiska Użytkownika zarejestrowanego podczas publikacji Materiałów na różnych polach eksploatacyjnych.

8.5. W przypadku, gdy udostępnione przez Użytkownika Materiały, wbrew zapewnieniu Użytkownika, naruszać będą prawa osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Administratorowi Serwisu wszelkich kosztów, szkód, strat, nie wyłączając kosztów obsługi prawnej, które Administrator Serwisu z tego tytułu poniesie, o ile Użytkownik zostanie poinformowany o toczącym się postępowaniu, a Administrator Serwisu umożliwi mu czyny w nim udział.

8.6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo moderowania Materiałów udostępnionych przez Użytkownika w Portalu Społecznościowym Loftowo.com, co wiąże się w szczególności z prawem odmowy ich opublikowania lub usunięcia w przypadku, gdy Materiały nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety lub nie spełniają innych warunków niniejszego Regulaminu.

8.7. W przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu Administrator Serwisu uprawniony jest do tymczasowego zablokowania Konta Użytkownika albo do jego całościowego usunięcia.

8.8. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto co jest równoważne z usunięciem z Serwisu Profilu Użytkownika i Konta Użytkownika.

8.9. Każdy Użytkownik może niezależnie od Rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Serwisu internetowego Loftowo.com i/lub od Serwisu internetowego Loftowo.com i jego partnerów handlowych.

9. Rękojmia za wady fizyczne i prawne

10. Reklamacje

11. Odstąpienie od Umowy

11.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy (tj. zrezygnować z Projektu zakupionego w Serwisie) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Projektu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

11.5. Konsument może skorzystać z formularza wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

12. Zasady odpowiedzialności

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

14. Ochrona danych osobowych i polityka cookies

14.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podanych w trakcie Rejestracji, w związku z zawarciem Umowy, wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym oraz innych danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkowników jest ………………………………. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. …………………, wpisana do …………………………. , pod numerem …………….., NIP ……………… Inspektorem Ochrony Danych gromadzonych przez Administratora Serwisu jest ……………. (tylko jeśli powołacie inspektora).

14.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy, założenia Konta Użytkownika lub korzystania z innych usług na zasadach określonych w Regulaminie.

14.3. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowych na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej.

14.4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz aktami prawnymi wykonawczymi do wyżej wymienionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

14.5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych celów, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika, w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed realizacją Umowy, złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

14.6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania Umowy, do czasu usunięcia Konta Użytkownika, rozpoznania reklamacji, bądź przez czas korzystania przez Użytkownika z innych usług Administratora Serwisu, a po ich zakończeniu do czasu zakończenia czynności związanych z rozliczeniem i upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu.

14.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa

14.8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrona danych osobowych oraz informacja o plikach „cookies” znajduje się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

15. Zmiana Regulaminu

16. Postanowienia końcowe

16.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz Odstąpienia od Umowy

……………….(miejscowość), -……………….(data)

 

Imię i nazwisko Konsumenta

Numer telefonu/faxu, e-mail

Adres do korespondencji

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) usługi (*)…………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia Umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………….

Nazwa Projektu/ usług dodatkowych………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta.………………………………………………………. .

Adres konsumenta. ……………………..……………………………………………………. .

Opcjonalnie mogą Państwo wskazać przyczyny odstąpienia od Umowy lub inne uwagi związane z realizacją Umowy ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

FAQ

  • Jak zamówić?

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem ex adipisci repudiandae aspernatur odit et ut, reprehenderit maiores eligendi, corporis maxime, hic soluta esse iste. Doloremque quas pariatur rem numquam dolor ex consectetur nemo vitae architecto quia culpa, incidunt earum perspiciatis. Vero neque, possimus unde non corrupti reiciendis enim, reprehenderit eos beatae cum iure aspernatur quis dicta illo velit doloremque dolores, tempore, odio? Debitis sit fugiat praesentium tempora neque sapiente.

  • Jak odebrać zamówienie?

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem ex adipisci repudiandae aspernatur odit et ut, reprehenderit maiores eligendi, corporis maxime, hic soluta esse iste. Doloremque quas pariatur rem numquam dolor ex consectetur nemo vitae architecto quia culpa, incidunt earum perspiciatis. Vero neque, possimus unde non corrupti reiciendis enim, reprehenderit eos beatae cum iure aspernatur quis dicta illo velit doloremque dolores, tempore, odio? Debitis sit fugiat praesentium tempora neque sapiente.

  • Jaki jest czas realizacji zamówienia?

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem ex adipisci repudiandae aspernatur odit et ut, reprehenderit maiores eligendi, corporis maxime, hic soluta esse iste. Doloremque quas pariatur rem numquam dolor ex consectetur nemo vitae architecto quia culpa, incidunt earum perspiciatis. Vero neque, possimus unde non corrupti reiciendis enim, reprehenderit eos beatae cum iure aspernatur quis dicta illo velit doloremque dolores, tempore, odio? Debitis sit fugiat praesentium tempora neque sapiente.